ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR HARGE BAD & CAMPING AB
1 Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar, tillsammans med bilagerade ordningsregler, förhållandena mellan konsument och Harge Fritid AB avseende uthyrning av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil samt uthyrning av stugor på Harge Bad & Camping i Askersund. För vistelse längre än trettio dagar gäller istället ”Avtal Säsongscamping” framtagna av branschföreningen SCR Svensk Camping.
Harge Fritid AB benämns nedan i någon form av ”vi” och konsumenten i någon form av ”du”.

2 Åldersgräns
För att boka/ingå avtal med oss måste du ha fyllt 20 år. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen.

3 Bokning
Bokning kan ske genom vårt onlinebokningssystem via vår webbplats www.hargefritid.se samt genom e-post eller telefon.
Du får en skriftlig bokningsbekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen ska du upplysa oss om detta snarast.
När du har betalat din bokning är densamma bindande.

4 Betalning
Vid onlinebokning ska hela bokningssumman betalas direkt. Alla priser som uppges i Harge Bad & Campings onlinebokningssystem är i SEK inklusive moms. De vid var tid gällande priserna anges på Harge Bad & Campings webbplats, www.hargefritid.se, under fliken ”Priser”.
Vid skillnader mellan priser angivna i onlinebokningssystemet och under fliken ”Priser” på webbplatsen ska priserna på webbplatsen äga företräde. Vi förbehåller oss rätten att justera priset på en bokning till att överensstämma med det gällande priset. Om bokning redan genomförts till ett lägre pris har du rätt att säga upp avtalet och få pengarna tillbaka.
Vid bokning via e-post eller telefon tar vi ut en administrativ avgift om 100 kr. Vid bokning via e-post eller telefon ska anmälningsavgiften om 10 % av den totala bokningssumman vara oss tillhanda inom 10 dagar från dess att du erhållit bokningsbekräftelsen. Resterande belopp ska vara oss tillhanda senast 40 dagar innan ankomst. Om betalning inte sker rättidigt förbehåller vi oss rätten att avboka boendet varvid reglerna för avbokning gäller. Anmälningsavgiften återbetalas inte.

Vi accepterar betalning via Visa, Mastercard, Maestro och Electron. Vi tillämpar inga extra avgifter när du betalar med kort. All kortdata hanteras säkert av vår betalväxel som är certifierade enligt PCI-DSS.

5 Ändring och överlåtelse av bokning
Ändring av ankomst och avresa kan göras fram till 7 dagar innan ankomst och endast i mån av plats hos oss. Varje ändring av den ursprungliga bokningen som är kortare tid än 7 dagar före ankomst betraktas som en avbokning varvid reglerna för avbokning ska gälla istället.

6 Avbokning
Avbokning kan endast göras per telefon eller e-post. För avbokning gäller följande villkor. Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd (se nedan).

• Sker avbokning 40 dagar eller tidigare före ankomst ska du betala 10 % av bokningens totala värde.
• Sker avbokning 39 – 8 dagar före ankomst ska du betala 25 % av bokningens totala värde.
• Sker avbokning 7 – 2 dagar före ankomst ska du betala 75 % av bokningens totala värde.
• Vid senare avbokning än 48 timmar före ankomst, eller om du avbryter pågående vistelse, görs ingen återbetalning och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

Avbeställningsskydd
Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd som gäller i kombination med nedanstående villkor. Avbeställningsskyddet kostar 199 kr.
Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till avtalad ankomstdag. Avbokning måste dock ske så fort du vet att du inte kommer att kunna fullfölja avtalet på grund av någon av nedanstående händelser. Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna nedan inträffar.
Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:

• vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär,
• att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning,
• vid inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret
• om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.

Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg, från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum.
Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd, ändrings- samt bokningsavgift.

7 Ankomst/Avresa
Vid ankomstdagen får du tillgång till campingplatsen/stugan kl. 15.00. Utcheckning stugor ska ske senast kl. 12.00 på avresedagen och 14:00 för campingplats.
Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende.

8 Avbruten vistelse
Om du av någon anledning måste/vill avbryta din vistelse i förtid görs ingen återbetalning.

9 Dina rättigheter
Vi förbehåller oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende. Om vi inte kan erbjuda dig ett likvärdigt boende har du rätt att säga upp avtalet eller få ett prisavdrag.
I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi lämnat eller vad du med fog kunnat förvänta dig har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll berättigar inte till någon ersättning enligt detta avtal, se vidare under avsnitt ”Vår ansvarsbegränsning” nedan.

10 Dina skyldigheter
Under vistelsen på campingplatsen gäller ordningsföreskifter framtagna av Konsumentverket och branschföreningen SCR Svensk Camping, se Bilaga 1.
Överträdelse av ordningsföreskrifterna för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan.

11 Vår ansvarsbegränsning
För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om bristen beror på en underleverantör till oss.

12 Reklamation
Reklamation ska ske skriftligen för att påföljd ska få göras gällande.

13 Ångerrätt
Ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil med stöd av nämnda lag.

14 Tvist
Om vi inte kan komma överens i fråga som avser detta avtal kan du bl.a. vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”). Vi kommer att följa ARN:s rekommendation.
Adress till ARN Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm www.arn.se
Det står dig även fritt att få tvisten prövad av allmän domstol.

15 Personuppgiftsbehandling
När du bokar vistelse hos oss samtycker du till att vi, i enlighet med tillämplig lagstiftning, behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss.
Vi samlar, lagrar och bearbetar dina uppgifter för att kunna genomföra och administrera din bokning och för framtida krav samt för att förse dig med vår service. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ingående av detta avtal och för att senare fullgöra avtalet.
Vi kan komma att lagra uppgifter om din titel, ditt namn, ditt kön, din e-mailadress, postadress, leveransadress (om annan än postadressen), ditt telefonnummer och mobilnummer.
Vi kommer att använda oss av uppgifterna som du ger till oss för att hantera din bokning och till att förse dig med den service och information som vi erbjuder på vår webbsida och som du önskar. Under förutsättning att du har lämnat ditt samtycke kan vi också använda dina personuppgifter för marknadsföring av vår verksamhet.
Vi kommer att lagra dina personuppgifter under en tid om 3 år räknat från dess att avtalet fullföljts.
Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, efter skriftlig begäran, få del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du kan också invända mot behandling av dina personuppgifter liksom framföra eventuella klagomål i fråga om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.

16 Kontakt
Harge Fritid AB är din avtalspart och även personuppgiftsansvarig. Du når bolaget på
Adress: Harge Fritid AB Hargebadsvägen 89 696 94 Hammar
Telefon: 0583 - 77 01 23

ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Följande ordningsregler är till för Din och de andra gästernas trevnad. Vi hoppas dessa skall göra att Du får en trevlig vistelse på vår camping.

1. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Lämna samtidigt över ditt Camping Key Europe*. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om Du har med dig extra tält, båt etc.

2. Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplats utanför området. eller på anvisad plats inom området. Campingvärden har rätt att ta ut en avgift från tillfälliga besökare. Se separat prislista.

3. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.

4. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.

5. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

6. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

7. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.

8. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet.

9. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den utanför området.

10. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.

11. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.

12. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.

13. Biltvätt ej tillåtet på området.

14. Avresa. Stugor ska vara utrymd och städad före kl.12.00, för campingtomten gäller senast kl.14.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.

15. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

16. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.

17. Var aktsam om naturen - den behöver ditt skydd.